ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 872 114 986 125 3 128 997 117 1,114
เรียนรวม 99 18 117 99 18 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 99 18 117 99 18 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 372 32 404 81 81 453 32 485
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 8 55 47 8 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 220 9 229 81 81 301 9 310
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 60 12 72 60 12 72
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 208 33 241 34 3 37 242 36 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 207 33 240 34 3 37 241 36 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 193 31 224 10 10 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 19 59 40 19 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 153 12 165 10 10 163 12 175
รวมทั้งหมด 872 114 986 125 3 128 997 117 1,114