ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 229 1,034 1,263 12 28 40 2 15 17 243 1,077 1,320
บริหารธุรกิจ 172 450 622 12 28 40 2 15 17 186 493 679
ปวส.การจัดการ 3 33 36 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 15 42 57 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 18 171 189 5 21 26 7 7 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 34 96 130 34 96 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 102 108 210 7 7 14 2 8 10 111 123 234
บัญชี 21 397 418 21 397 418
ปวส.การบัญชี 1 34 35 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 20 363 383 20 363 383
ศิลปศาสตร์ 36 187 223 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 80 89 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 107 134 27 107 134
รวมทั้งหมด 229 1,034 1,263 12 28 40 2 15 17 243 1,077 1,320