ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,924 339 2,263 44 3 47 1,968 342 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 257 25 282 9 1 10 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 9 128 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 12 45 9 1 10 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 4 109 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 396 5 401 396 5 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 1 86 85 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 4 228 224 4 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 606 132 738 606 132 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 22 64 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 63 13 76 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 10 58 48 10 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 38 261 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 29 172 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 20 107 87 20 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 316 96 412 18 2 20 334 98 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 67 24 91 15 2 17 82 26 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 72 321 3 3 252 72 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 349 81 430 17 17 366 81 447
ปวส.ช่างโลหะ 67 4 71 67 4 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 6 85 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 71 274 17 17 220 71 291
รวมทั้งหมด 1,924 339 2,263 44 3 47 1,968 342 2,310