ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,924 339 2,263 44 3 47 1,968 342 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 501 9 510 501 9 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 87 87 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 85 1 86 85 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 224 4 228 224 4 228
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 105 4 109 105 4 109
วิศวกรรมไฟฟ้า 725 141 866 725 141 866
ปวส.ไฟฟ้า 63 13 76 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 42 22 64 42 22 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 48 10 58 48 10 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 143 29 172 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 38 261 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 20 107 87 20 107
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 9 128 119 9 128
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 316 96 412 18 2 20 334 98 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 67 24 91 15 2 17 82 26 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 249 72 321 3 3 252 72 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 382 93 475 26 1 27 408 94 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 6 85 79 6 85
ปวส.ช่างโลหะ 67 4 71 67 4 71
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 203 71 274 17 17 220 71 291
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 12 45 9 1 10 42 13 55
รวมทั้งหมด 1,924 339 2,263 44 3 47 1,968 342 2,310