ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 174 571 745 174 571 745
บริหารธุรกิจ 127 273 400 127 273 400
บธ.บ.การจัดการ 35 169 204 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 17 46 63 17 46 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 58 133 75 58 133
บัญชี 32 243 275 32 243 275
บช.บ.การบัญชี 32 243 275 32 243 275
ศิลปศาสตร์ 15 55 70 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 55 70 15 55 70
รวมทั้งหมด 174 571 745 174 571 745