ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 85 299 384 85 299 384
บริหารธุรกิจ 72 267 339 72 267 339
ปวส.การจัดการ 8 41 49 8 41 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 25 39 14 25 39
บธ.บ.การจัดการ 33 128 161 33 128 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 73 90 17 73 90
ศิลปศาสตร์ 13 32 45 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 32 45 13 32 45
รวมทั้งหมด 85 299 384 85 299 384