ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 497 299 796 1 1 2 498 300 798
พืชศาสตร์ 101 106 207 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 36 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 88 171 83 88 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 42 14 56 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 14 56 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 188 132 320 188 132 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 28 18 46 28 18 46
ปวส.ประมง 25 5 30 25 5 30
วท.บ.ประมง 43 22 65 43 22 65
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 87 179 92 87 179
อุตสาหกรรมเกษตร 164 46 210 1 1 2 165 47 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 2 60 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 41 57 16 41 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 497 299 796 1 1 2 498 300 798