ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 886 2,118 3,004 472 1,106 1,578 97 188 285 1,455 3,412 4,867
บริหารธุรกิจ 706 1,164 1,870 395 649 1,044 76 134 210 1,177 1,947 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 30 43 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 71 169 240 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 124 368 492 94 213 307 3 30 33 221 611 832
บธ.บ.การตลาด 142 260 402 133 215 348 40 77 117 315 552 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65 218 283 42 149 191 107 367 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 291 117 408 126 72 198 30 6 36 447 195 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 21 24 3 21 24
บัญชี 94 621 715 36 315 351 2 35 37 132 971 1,103
ปวส.การบัญชี 5 49 54 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 89 572 661 36 315 351 2 35 37 127 922 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 82 322 404 41 142 183 19 19 38 142 483 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 51 233 284 22 103 125 73 336 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 89 120 19 39 58 19 19 38 69 147 216
รวมทั้งหมด 886 2,118 3,004 472 1,106 1,578 97 188 285 1,455 3,412 4,867