ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,621 467 3,088 974 115 1,089 84 33 117 3,679 615 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 338 125 463 338 125 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 62 153 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 170 47 217 170 47 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 16 93 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 634 93 727 247 2 249 881 95 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 44 125 81 44 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 332 6 338 177 1 178 509 7 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 64 43 107 64 43 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 1 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 797 68 865 419 56 475 72 31 103 1,288 155 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 6 79 16 21 37 35 29 64 124 56 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 230 24 254 147 4 151 32 2 34 409 30 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 246 20 266 137 21 158 383 41 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 53 5 58 53 5 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 160 12 172 59 5 64 219 17 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 5 5 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 290 85 375 101 18 119 391 103 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 56 121 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 225 29 254 101 18 119 326 47 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 562 96 658 207 39 246 12 2 14 781 137 918
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 259 72 331 37 14 51 296 86 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 195 24 219 57 20 77 252 44 296
รวมทั้งหมด 2,621 467 3,088 974 115 1,089 84 33 117 3,679 615 4,294