ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,621 467 3,088 974 115 1,089 84 33 117 3,679 615 4,294
วิศวกรรมเครื่องกล 634 93 727 247 2 249 881 95 976
ปวส.ช่างยนต์ 77 77 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 81 44 125 81 44 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 64 43 107 64 43 107
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 332 6 338 177 1 178 509 7 516
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 1 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 967 115 1,082 419 56 475 72 31 103 1,458 202 1,660
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 6 79 16 21 37 35 29 64 124 56 180
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 170 47 217 170 47 217
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 53 5 58 53 5 58
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 246 20 266 137 21 158 383 41 424
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 230 24 254 147 4 151 32 2 34 409 30 439
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 160 12 172 59 5 64 219 17 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 5 5 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 381 147 528 101 18 119 482 165 647
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 62 153 91 62 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 65 56 121 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 225 29 254 101 18 119 326 47 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 639 112 751 207 39 246 12 2 14 858 153 1,011
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 77 16 93 77 16 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 195 24 219 57 20 77 252 44 296
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 259 72 331 37 14 51 296 86 382
รวมทั้งหมด 2,621 467 3,088 974 115 1,089 84 33 117 3,679 615 4,294