ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 919 803 1,722 72 55 127 991 858 1,849
การออกแบบ 240 316 556 72 55 127 312 371 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 67 66 133 72 55 127 139 121 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 58 143 201 58 143 201
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 112 104 216 112 104 216
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 149 136 285 149 136 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 99 98 197 99 98 197
ทล.บ.เซรามิก 50 38 88 50 38 88
ศิลปกรรม 245 133 378 245 133 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 245 133 378 245 133 378
สถาปัตยกรรม 285 218 503 285 218 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 2 22 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 82 101 183 82 101 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 115 298 183 115 298
รวมทั้งหมด 919 803 1,722 72 55 127 991 858 1,849