ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 241 1,163 1,404 1 29 30 23 23 242 1,215 1,457
บริหารธุรกิจ 182 620 802 1 12 13 8 8 183 640 823
ปวส.การจัดการ 13 76 89 13 76 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 33 11 22 33
ปวส.การตลาด 5 43 48 5 43 48
บธ.บ.การจัดการ 48 268 316 1 12 13 8 8 49 288 337
บธ.บ.การตลาด 30 123 153 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 75 88 163 75 88 163
บัญชี 32 394 426 17 17 15 15 32 426 458
ปวส.การบัญชี 4 44 48 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 28 350 378 17 17 15 15 28 382 410
ศิลปศาสตร์ 27 149 176 27 149 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 96 114 18 96 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 53 62 9 53 62
รวมทั้งหมด 241 1,163 1,404 1 29 30 23 23 242 1,215 1,457