ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 288 3 291 67 67 355 3 358
วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 17 17 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 38 38 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 55 55 17 17 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 1 92 33 33 124 1 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 47 47 33 33 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 94 2 96 17 17 111 2 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 19 2 21 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 17 17 92 92
รวมทั้งหมด 288 3 291 67 67 355 3 358