ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 868 113 981 125 3 128 993 116 1,109
เรียนรวม 98 18 116 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 98 18 116 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 371 31 402 81 81 452 31 483
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 1 4 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 8 55 47 8 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 218 8 226 81 81 299 8 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 1 13 12 1 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 60 12 72 60 12 72
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 206 33 239 34 3 37 240 36 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 205 33 238 34 3 37 239 36 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 193 31 224 10 10 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 19 59 40 19 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 153 12 165 10 10 163 12 175
รวมทั้งหมด 868 113 981 125 3 128 993 116 1,109