ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 84 299 383 84 299 383
บริหารธุรกิจ 71 267 338 71 267 338
ปวส.การจัดการ 8 40 48 8 40 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 22 36 14 22 36
บธ.บ.การจัดการ 33 132 165 33 132 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 73 89 16 73 89
ศิลปศาสตร์ 13 32 45 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 32 45 13 32 45
รวมทั้งหมด 84 299 383 84 299 383