ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 874 2,096 2,970 461 1,098 1,559 93 181 274 1,428 3,375 4,803
บริหารธุรกิจ 696 1,153 1,849 387 647 1,034 75 128 203 1,158 1,928 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 29 42 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 168 237 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 122 363 485 93 214 307 3 28 31 218 605 823
บธ.บ.การตลาด 143 258 401 130 212 342 40 74 114 313 544 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 65 217 282 42 149 191 107 366 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 284 116 400 122 72 194 29 6 35 435 194 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 20 23 3 20 23
บัญชี 94 613 707 35 309 344 2 35 37 131 957 1,088
ปวส.การบัญชี 5 49 54 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 89 564 653 35 309 344 2 35 37 126 908 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 80 319 399 39 142 181 16 18 34 135 479 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49 231 280 21 103 124 70 334 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 88 119 18 39 57 16 18 34 65 145 210
รวมทั้งหมด 874 2,096 2,970 461 1,098 1,559 93 181 274 1,428 3,375 4,803