ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,589 465 3,054 955 115 1,070 81 33 114 3,625 613 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 336 124 460 336 124 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 61 152 91 61 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 47 216 169 47 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 16 92 76 16 92
วิศวกรรมเครื่องกล 626 92 718 238 2 240 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 43 106 63 43 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 43 121 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 330 6 336 168 1 169 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 1 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 788 68 856 413 56 469 69 31 100 1,270 155 1,425
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 72 6 78 16 21 37 35 29 64 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 226 24 250 148 4 152 29 2 31 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 20 264 134 21 155 378 41 419
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 158 12 170 56 5 61 214 17 231
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 5 57 52 5 57
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 5 5 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 287 85 372 100 18 118 387 103 490
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 223 29 252 100 18 118 323 47 370
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 56 120 64 56 120
วิศวกรรมอุตสาหการ 552 96 648 204 39 243 12 2 14 768 137 905
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 72 324 36 14 50 288 86 374
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 192 24 216 55 20 75 247 44 291
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
รวมทั้งหมด 2,589 465 3,054 955 115 1,070 81 33 114 3,625 613 4,238