ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 226 1,124 1,350 1 29 30 21 21 227 1,174 1,401
บริหารธุรกิจ 170 612 782 1 12 13 8 8 171 632 803
ปวส.การจัดการ 13 73 86 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 32 11 21 32
ปวส.การตลาด 5 41 46 5 41 46
บธ.บ.การจัดการ 38 273 311 1 12 13 8 8 39 293 332
บธ.บ.การตลาด 29 120 149 29 120 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 84 158 74 84 158
บัญชี 32 368 400 17 17 13 13 32 398 430
ปวส.การบัญชี 4 44 48 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 28 324 352 17 17 13 13 28 354 382
ศิลปศาสตร์ 24 144 168 24 144 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 93 108 15 93 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 51 60 9 51 60
รวมทั้งหมด 226 1,124 1,350 1 29 30 21 21 227 1,174 1,401