ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 285 3 288 68 68 353 3 356
วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 18 18 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 55 55 18 18 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 91 1 92 33 33 124 1 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 47 47 33 33 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 92 2 94 17 17 109 2 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 2 18 16 2 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 76 76 17 17 93 93
รวมทั้งหมด 285 3 288 68 68 353 3 356