ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70 82 152 6 3 9 76 85 161
วิทยาศาสตร์ 51 25 76 6 3 9 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 1 1 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 48 25 73 5 3 8 53 28 81
อุตสาหกรรมเกษตร 19 57 76 19 57 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 57 76 19 57 76
รวมทั้งหมด 70 82 152 6 3 9 76 85 161