ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 485 298 783 1 1 2 486 299 785
พืชศาสตร์ 101 106 207 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 18 19 37 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 83 87 170 83 87 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 42 14 56 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 42 14 56 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 181 131 312 181 131 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 18 43 25 18 43
ปวส.ประมง 23 5 28 23 5 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 86 176 90 86 176
วท.บ.ประมง 43 22 65 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 159 46 205 1 1 2 160 47 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 2 54 52 2 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 41 56 15 41 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 91 91 91 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 485 298 783 1 1 2 486 299 785