ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 237 13 250 237 13 250
วิศวกรรมเครื่องกล 143 143 143 143
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 59 59
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 38 2 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 38 2 40
รวมทั้งหมด 237 13 250 237 13 250