ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,589 465 3,054 957 115 1,072 81 33 114 3,627 613 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 626 92 718 238 2 240 864 94 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 43 121 78 43 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 43 106 63 43 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 330 6 336 168 1 169 498 7 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 1 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 957 115 1,072 415 56 471 69 31 100 1,441 202 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 72 6 78 16 21 37 35 29 64 123 56 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 5 57 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 244 20 264 134 21 155 378 41 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 226 24 250 148 4 152 29 2 31 403 30 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 158 12 170 56 5 61 214 17 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 47 216 169 47 216
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 9 9 5 5 17 1 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 378 146 524 100 18 118 478 164 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 61 152 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 56 120 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 223 29 252 100 18 118 323 47 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 628 112 740 204 39 243 12 2 14 844 153 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 192 24 216 55 20 75 247 44 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 72 324 36 14 50 288 86 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 16 92 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
รวมทั้งหมด 2,589 465 3,054 957 115 1,072 81 33 114 3,627 613 4,240