ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 906 794 1,700 72 55 127 978 849 1,827
การออกแบบ 236 310 546 72 55 127 308 365 673
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 66 66 132 72 55 127 138 121 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 57 137 194 57 137 194
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 110 104 214 110 104 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 146 133 279 146 133 279
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 100 96 196 100 96 196
ทล.บ.เซรามิก 46 37 83 46 37 83
ศิลปกรรม 240 133 373 240 133 373
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 240 133 373 240 133 373
สถาปัตยกรรม 284 218 502 284 218 502
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 20 2 22 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 101 182 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 115 298 183 115 298
รวมทั้งหมด 906 794 1,700 72 55 127 978 849 1,827