ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 266 182 448 266 182 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 245 135 380 245 135 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 44 77 33 44 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 13 66 79 13 66 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 199 25 224 199 25 224
สหวิทยาการ 21 47 68 21 47 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 20 42 62 20 42 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
รวมทั้งหมด 266 182 448 266 182 448