ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 218 1,002 1,220 12 25 37 1 15 16 231 1,042 1,273
บริหารธุรกิจ 161 435 596 12 25 37 1 15 16 174 475 649
ปวส.การจัดการ 3 28 31 3 28 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 38 51 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 16 168 184 5 20 25 7 7 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 33 94 127 33 94 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 96 107 203 7 5 12 1 8 9 104 120 224
บัญชี 21 381 402 21 381 402
ปวส.การบัญชี 1 33 34 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 20 348 368 20 348 368
ศิลปศาสตร์ 36 186 222 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 78 87 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 27 108 135 27 108 135
รวมทั้งหมด 218 1,002 1,220 12 25 37 1 15 16 231 1,042 1,273