ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 82 150 6 3 9 74 85 159
วิทยาศาสตร์ 49 25 74 6 3 9 55 28 83
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 47 25 72 5 3 8 52 28 80
อุตสาหกรรมเกษตร 19 57 76 19 57 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 19 57 76 19 57 76
รวมทั้งหมด 68 82 150 6 3 9 74 85 159