ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,798 324 2,122 35 1 36 1,833 325 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 483 9 492 483 9 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 1 84 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 4 217 213 4 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 4 105 101 4 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 691 135 826 691 135 826
ปวส.ไฟฟ้า 63 13 76 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 22 60 38 22 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 8 50 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 29 169 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 34 244 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 19 100 81 19 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 10 127 117 10 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 299 90 389 12 12 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 64 23 87 9 9 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 235 67 302 3 3 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 325 90 415 23 1 24 348 91 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 6 79 73 6 79
ปวส.ช่างโลหะ 59 4 63 59 4 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 162 69 231 15 15 177 69 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 11 42 8 1 9 39 12 51
รวมทั้งหมด 1,798 324 2,122 35 1 36 1,833 325 2,158