ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,798 324 2,122 35 1 36 1,833 325 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 249 25 274 8 1 9 257 26 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 10 127 117 10 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 31 11 42 8 1 9 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 101 4 105 101 4 105
วิศวกรรมเครื่องกล 382 5 387 382 5 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 83 1 84 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 213 4 217 213 4 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 574 125 699 574 125 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 22 60 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 63 13 76 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 8 50 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 210 34 244 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 29 169 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 81 19 100 81 19 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 299 90 389 12 12 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 64 23 87 9 9 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 235 67 302 3 3 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 294 79 373 15 15 309 79 388
ปวส.ช่างโลหะ 59 4 63 59 4 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 73 6 79 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 162 69 231 15 15 177 69 246
รวมทั้งหมด 1,798 324 2,122 35 1 36 1,833 325 2,158