ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 480 297 777 1 1 2 481 298 779
พืชศาสตร์ 99 106 205 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 19 37 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 87 168 81 87 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 41 14 55 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 14 55 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 181 131 312 181 131 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 25 18 43 25 18 43
ปวส.ประมง 23 5 28 23 5 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 90 86 176 90 86 176
วท.บ.ประมง 43 22 65 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 157 45 202 1 1 2 158 46 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 52 2 54 52 2 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 40 55 15 40 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 89 89 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 480 297 777 1 1 2 481 298 779