ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 231 13 244 231 13 244
วิศวกรรมเครื่องกล 137 137 137 137
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 59 59
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 38 2 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 38 2 40
รวมทั้งหมด 231 13 244 231 13 244