ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 231 13 244 231 13 244
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 153 13 166 153 13 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 11 67 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 2 40 38 2 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 78 78 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
รวมทั้งหมด 231 13 244 231 13 244