ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 863 2,023 2,886 449 1,063 1,512 90 181 271 1,402 3,267 4,669
บริหารธุรกิจ 686 1,130 1,816 376 627 1,003 72 128 200 1,134 1,885 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 29 42 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 168 237 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 119 359 478 93 208 301 3 28 31 215 595 810
บธ.บ.การตลาด 142 257 399 130 206 336 37 74 111 309 537 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 63 202 265 39 144 183 102 346 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 280 113 393 114 69 183 29 6 35 423 188 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 20 23 3 20 23
บัญชี 93 563 656 35 294 329 2 35 37 130 892 1,022
ปวส.การบัญชี 5 46 51 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 88 517 605 35 294 329 2 35 37 125 846 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 80 319 399 38 142 180 16 18 34 134 479 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49 231 280 20 103 123 69 334 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 31 88 119 18 39 57 16 18 34 65 145 210
รวมทั้งหมด 863 2,023 2,886 449 1,063 1,512 90 181 271 1,402 3,267 4,669