ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,490 458 2,948 920 112 1,032 81 33 114 3,491 603 4,094
วิศวกรรมเครื่องกล 587 91 678 226 2 228 813 93 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 75 43 118 75 43 118
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 42 104 62 42 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 306 6 312 167 1 168 473 7 480
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 8 1 9 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 938 114 1,052 409 55 464 69 31 100 1,416 200 1,616
ปวส.ไฟฟ้า 67 2 69 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 3 21 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 71 6 77 16 21 37 35 29 64 122 56 178
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 154 12 166 54 5 59 208 17 225
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 159 47 206 159 47 206
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 51 5 56 51 5 56
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 240 20 260 132 20 152 372 40 412
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 224 23 247 141 4 145 29 2 31 394 29 423
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 15 15 5 5 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 371 144 515 93 18 111 464 162 626
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 61 152 91 61 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 56 120 64 56 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 216 27 243 93 18 111 309 45 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 594 109 703 192 37 229 12 2 14 798 148 946
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 38 4 42 12 2 14 50 6 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 16 92 76 16 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 1 76 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 176 22 198 43 18 61 219 40 259
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 238 71 309 36 14 50 274 85 359
รวมทั้งหมด 2,490 458 2,948 920 112 1,032 81 33 114 3,491 603 4,094