ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 903 789 1,692 72 55 127 975 844 1,819
การออกแบบ 236 308 544 72 55 127 308 363 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 66 66 132 72 55 127 138 121 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 57 136 193 57 136 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 110 103 213 110 103 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 145 132 277 145 132 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 99 96 195 99 96 195
ทล.บ.เซรามิก 46 36 82 46 36 82
ศิลปกรรม 239 131 370 239 131 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 239 131 370 239 131 370
สถาปัตยกรรม 283 218 501 283 218 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 2 21 19 2 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 101 182 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 115 298 183 115 298
รวมทั้งหมด 903 789 1,692 72 55 127 975 844 1,819