ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 3 212 43 43 252 3 255
วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 12 12 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 26 26 26 26
ปวส.ช่างกลเกษตร 8 8 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 12 12 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 80 1 81 24 24 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 43 1 44 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 24 24 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 56 2 58 7 7 63 2 65
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 2 18 16 2 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 40 40 7 7 47 47
รวมทั้งหมด 209 3 212 43 43 252 3 255