ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 257 696 953 257 696 953
บริหารธุรกิจ 207 346 553 207 346 553
บธ.บ.การจัดการ 66 156 222 66 156 222
บธ.บ.การตลาด 49 144 193 49 144 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 92 46 138 92 46 138
บัญชี 46 329 375 46 329 375
บช.บ.การบัญชี 46 329 375 46 329 375
ศิลปศาสตร์ 4 21 25 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 21 25 4 21 25
รวมทั้งหมด 257 696 953 257 696 953