ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,008 126 1,134 107 3 110 31 31 1,146 129 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 9 91 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 8 59 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 423 35 458 64 64 31 31 518 35 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 288 14 302 64 64 31 31 383 14 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 16 83 67 16 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 4 70 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 273 41 314 33 3 36 306 44 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 273 41 314 33 3 36 306 44 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 229 41 270 10 10 239 41 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 24 63 39 24 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 17 207 10 10 200 17 217
รวมทั้งหมด 1,008 126 1,134 107 3 110 31 31 1,146 129 1,275