ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,008 126 1,134 107 3 110 31 31 1,146 129 1,275
เรียนรวม 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 505 44 549 64 64 31 31 600 44 644
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 16 83 67 16 83
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 288 14 302 64 64 31 31 383 14 397
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 4 70 66 4 70
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 1 32 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 8 59 51 8 59
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 273 41 314 33 3 36 306 44 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 273 41 314 33 3 36 306 44 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 229 41 270 10 10 239 41 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 24 63 39 24 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 190 17 207 10 10 200 17 217
รวมทั้งหมด 1,008 126 1,134 107 3 110 31 31 1,146 129 1,275