ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 203 1,059 1,262 8 7 15 3 25 28 214 1,091 1,305
บริหารธุรกิจ 142 458 600 8 7 15 3 25 28 153 490 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 7 13 6 7 13
บธ.บ.การจัดการ 16 190 206 3 5 8 6 6 19 201 220
บธ.บ.การตลาด 32 141 173 32 141 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 117 205 5 2 7 3 19 22 96 138 234
บัญชี 21 416 437 21 416 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 21 414 435 21 414 435
ศิลปศาสตร์ 40 185 225 40 185 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 76 87 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 109 138 29 109 138
รวมทั้งหมด 203 1,059 1,262 8 7 15 3 25 28 214 1,091 1,305