ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 63 87 150 5 3 8 68 90 158
วิทยาศาสตร์ 41 20 61 5 3 8 46 23 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 38 20 58 5 3 8 43 23 66
อุตสาหกรรมเกษตร 22 67 89 22 67 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 21 27 6 21 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 46 62 16 46 62
รวมทั้งหมด 63 87 150 5 3 8 68 90 158