ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,128 417 2,545 32 1 33 31 1 32 2,191 419 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 567 17 584 567 17 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 84 2 86 84 2 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 8 274 266 8 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 126 7 133 126 7 133
วิศวกรรมไฟฟ้า 821 184 1,005 31 1 32 852 185 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 83 25 108 83 25 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 54 25 79 54 25 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 54 11 65 54 11 65
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 160 35 195 160 35 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 237 46 283 31 1 32 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 23 124 101 23 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 366 119 485 9 9 375 119 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 104 32 136 7 7 111 32 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 262 87 349 2 2 264 87 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 374 97 471 23 1 24 397 98 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 75 4 79 75 4 79
ปวส.ช่างโลหะ 63 4 67 63 4 67
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 197 72 269 15 15 212 72 284
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 47 18 65
รวมทั้งหมด 2,128 417 2,545 32 1 33 31 1 32 2,191 419 2,610