ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,128 417 2,545 32 1 33 31 1 32 2,191 419 2,610
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 297 43 340 8 1 9 305 44 349
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 19 151 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 17 56 8 1 9 47 18 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 126 7 133 126 7 133
วิศวกรรมเครื่องกล 441 10 451 441 10 451
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 84 2 86 84 2 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 8 274 266 8 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 689 165 854 31 1 32 720 166 886
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 54 25 79 54 25 79
ปวส.ไฟฟ้า 83 25 108 83 25 108
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 54 11 65 54 11 65
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 237 46 283 31 1 32 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 160 35 195 160 35 195
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 23 124 101 23 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 366 119 485 9 9 375 119 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 104 32 136 7 7 111 32 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 262 87 349 2 2 264 87 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 335 80 415 15 15 350 80 430
ปวส.ช่างโลหะ 63 4 67 63 4 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 75 4 79 75 4 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 197 72 269 15 15 212 72 284
รวมทั้งหมด 2,128 417 2,545 32 1 33 31 1 32 2,191 419 2,610