ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 52 7 59 52 7 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 52 7 59 52 7 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 52 7 59 52 7 59
รวมทั้งหมด 52 7 59 52 7 59