ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 204 633 837 204 633 837
บริหารธุรกิจ 145 324 469 145 324 469
บธ.บ.การจัดการ 48 197 245 48 197 245
บธ.บ.การตลาด 21 64 85 21 64 85
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 76 63 139 76 63 139
บัญชี 34 252 286 34 252 286
บช.บ.การบัญชี 34 252 286 34 252 286
ศิลปศาสตร์ 25 57 82 25 57 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 57 82 25 57 82
รวมทั้งหมด 204 633 837 204 633 837