ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 287 156 443 287 156 443
พืชศาสตร์ 122 62 184 122 62 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 14 2 16 14 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 106 60 166 106 60 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 2 5 3 2 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 2 5 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 69 21 90 69 21 90
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 4 14 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 14 73 59 14 73
สัตวศาสตร์และประมง 80 34 114 80 34 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 3 12 9 3 12
วท.บ.สัตวศาสตร์ 54 25 79 54 25 79
วท.บ.ประมง 17 6 23 17 6 23
อุตสาหกรรมเกษตร 13 37 50 13 37 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 31 43 12 31 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 4 5 1 4 5
รวมทั้งหมด 287 156 443 287 156 443