ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 114 366 480 114 366 480
บริหารธุรกิจ 97 330 427 97 330 427
ปวส.การจัดการ 5 36 41 5 36 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 17 31 14 17 31
บธ.บ.การจัดการ 47 162 209 47 162 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 115 146 31 115 146
ศิลปศาสตร์ 17 36 53 17 36 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 36 53 17 36 53
รวมทั้งหมด 114 366 480 114 366 480