ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 563 335 898 1 1 2 564 336 900
พืชศาสตร์ 119 120 239 119 120 239
ปวส.พืชศาสตร์ 24 13 37 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 95 107 202 95 107 202
วิทยาศาสตร์ 46 16 62 46 16 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 16 62 46 16 62
สัตวศาสตร์และประมง 217 148 365 217 148 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 23 60 37 23 60
ปวส.ประมง 25 4 29 25 4 29
วท.บ.สัตวศาสตร์ 109 94 203 109 94 203
วท.บ.ประมง 46 27 73 46 27 73
อุตสาหกรรมเกษตร 181 51 232 1 1 2 182 52 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 60 2 62 60 2 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 46 64 18 46 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 563 335 898 1 1 2 564 336 900