ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 264 27 291 264 27 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 178 25 203 178 25 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 14 75 61 14 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 10 58 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 1 70 69 1 70
วิศวกรรมเครื่องกล 86 2 88 86 2 88
ปวส.ช่างยนต์ 86 2 88 86 2 88
รวมทั้งหมด 264 27 291 264 27 291