ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,059 2,483 3,542 435 1,038 1,473 161 351 512 1,655 3,872 5,527
บริหารธุรกิจ 843 1,443 2,286 362 615 977 137 246 383 1,342 2,304 3,646
ปวส.การตลาด 1 8 9 1 8 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 83 206 289 83 206 289
บธ.บ.การจัดการ 167 502 669 92 208 300 16 65 81 275 775 1,050
บธ.บ.การตลาด 174 318 492 129 202 331 66 120 186 369 640 1,009
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 84 269 353 37 141 178 8 16 24 129 426 555
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 334 140 474 104 64 168 43 21 64 481 225 706
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 24 28 4 24 28
บัญชี 107 631 738 35 283 318 4 68 72 146 982 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 107 628 735 35 283 318 4 68 72 146 979 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 105 398 503 38 140 178 20 37 57 163 575 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 49 230 279 20 101 121 69 331 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 110 148 18 39 57 20 37 57 76 186 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 1,059 2,483 3,542 435 1,038 1,473 161 351 512 1,655 3,872 5,527