ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 3,066 589 3,655 860 107 967 126 42 168 4,052 738 4,790
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 389 137 526 389 137 526
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 59 152 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 145 44 189 145 44 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 20 121 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 707 106 813 219 2 221 1 1 927 108 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 97 51 148 97 51 148
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 373 8 381 160 1 161 533 9 542
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 54 54 51 51 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 86 47 133 86 47 133
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 8 1 9 1 1 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 958 106 1,064 397 55 452 71 31 102 1,426 192 1,618
ปวส.ไฟฟ้า 71 2 73 71 2 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 76 12 88 16 21 37 35 29 64 127 62 189
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 340 45 385 137 4 141 28 2 30 505 51 556
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 290 28 318 127 20 147 417 48 465
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 50 5 55 50 5 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 149 12 161 52 5 57 201 17 218
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 1 5 15 15 8 8 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 365 108 473 91 17 108 456 125 581
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 77 73 150 77 73 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 288 35 323 91 17 108 379 52 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 647 132 779 153 33 186 54 11 65 854 176 1,030
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 2 54 11 65 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 350 100 450 34 14 48 384 114 498
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 1 75 74 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 222 32 254 43 18 61 265 50 315
รวมทั้งหมด 3,066 589 3,655 860 107 967 126 42 168 4,052 738 4,790