ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 244 198 442 244 198 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 216 145 361 216 145 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 169 29 198 169 29 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 69 83 14 69 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 47 80 33 47 80
สหวิทยาการ 28 53 81 28 53 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 5 6 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 18 40 58 18 40 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 244 198 442 244 198 442