ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 267 1,310 1,577 1 20 21 37 37 268 1,367 1,635
บริหารธุรกิจ 206 764 970 1 12 13 15 15 207 791 998
ปวส.การจัดการ 14 56 70 14 56 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 20 28 8 20 28
ปวส.การตลาด 7 39 46 7 39 46
บธ.บ.การจัดการ 49 364 413 1 12 13 15 15 50 391 441
บธ.บ.การตลาด 33 165 198 33 165 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 95 120 215 95 120 215
บัญชี 34 403 437 8 8 22 22 34 433 467
ปวส.การบัญชี 3 18 21 3 18 21
บช.บ.การบัญชี 31 385 416 8 8 22 22 31 415 446
ศิลปศาสตร์ 27 143 170 27 143 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 86 104 18 86 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 57 66 9 57 66
รวมทั้งหมด 267 1,310 1,577 1 20 21 37 37 268 1,367 1,635