ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 310 341 651 1 1 2 4 2 6 315 344 659
พืชศาสตร์ 107 76 183 2 2 107 78 185
ปวส.พืชศาสตร์ 5 3 8 5 3 8
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 27 14 41 27 14 41
วท.บ.พืชศาสตร์ 72 58 130 72 58 130
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 1 4 2 2 3 3 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 58 51 109 58 51 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 49 37 86 49 37 86
สัตวศาสตร์และประมง 125 103 228 125 103 228
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 4 11 7 4 11
ปวส.ประมง 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 70 82 152 70 82 152
วท.บ.ประมง 42 16 58 42 16 58
อุตสาหกรรมเกษตร 20 111 131 1 1 2 4 4 25 112 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 82 96 14 82 96
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 21 23 2 21 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 3 7 1 1 2 4 4 9 4 13
รวมทั้งหมด 310 341 651 1 1 2 4 2 6 315 344 659