ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 274 21 295 43 43 317 21 338
วิศวกรรมเครื่องกล 74 10 84 12 12 86 10 96
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 38 38 12 12 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 125 3 128 24 24 149 3 152
ปวส.ไฟฟ้า 38 1 39 38 1 39
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 37 37 24 24 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
วิศวกรรมอุตสาหการ 75 8 83 7 7 82 8 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 5 31 26 5 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 39 39 7 7 46 46
รวมทั้งหมด 274 21 295 43 43 317 21 338