ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 481 290 771 1 1 482 290 772
พืชศาสตร์ 89 80 169 89 80 169
ปวส.พืชศาสตร์ 24 13 37 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 67 132 65 67 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 39 76 37 39 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 39 76 37 39 76
วิทยาศาสตร์ 45 16 61 45 16 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 16 61 45 16 61
สัตวศาสตร์และประมง 160 103 263 160 103 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 18 45 27 18 45
ปวส.ประมง 21 3 24 21 3 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 71 61 132 71 61 132
วท.บ.ประมง 41 21 62 41 21 62
อุตสาหกรรมเกษตร 150 52 202 1 1 151 52 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 36 1 37 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 48 64 16 48 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 97 97 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 481 290 771 1 1 482 290 772